آرمان با ما
خانواده بزرگ داروپخش با سوابق درخشان در عرصه صنعت دارو و با مشاركت نيروهاي كارآمد، متخصص و متعهد در محيطي پر انگيزه و با استفاده از دانش و فن آوري روز و نوآوري و افزايش بهره وري از امكانات و منابع موجود مي كوشد با :
  • سرمايه گذاري جديد و حمايت از شركتهاي سرمايه پذير در عرصه ملي و بين المللي
  • افزايش منافع سهامداران ، كاركنان و ديگر ذينفعان با عاليترين بازدهي و سودآوري
  • ارتقاء دانش و خلاقيت سرمايه هاي انساني
  • رعايت ضوابط حفظ سلامت مردم و محيط زيست
طلايه دار صنعت داروی کشور باشد.